Kategorie: Uncategorized

Mahalle Newsletter 8.12.2023 *TR*

SAT ZEYTİNYAĞI
KİRASIZ KIEZRÄUME
BAĞIŞ YAPIN BAĞIŞ YAPIN

In English

Auf Deutsch

Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar,

Bizden Endülüs tarım işçileri sendikası SAT’tan zeytinyağı isteyenlere çok iyi bir haberimiz var. Taze hasat edilmiş zeytinyağı yeniden sipariş edilebilir. Siparişinizi 12 Aralık Salı gününe kadar bize göndermeyi başarırsanız, zeytinyağını Noel’den önce almayı umabilirsiniz. Yoldaşlar yağı 15 Aralık’ta göndermek istiyorlar. Yağ artık büyük plastik şişe yerine 5 litrelik bir teneke kutuda mevcut. Ne yazık ki, 5 litrelik teneke kutu daha önceki 40.00 avro yerine şimdi 60.00 avroya mal oluyor. Lütfen siparişlerinizi merhaba@bilgisaray.org adresine gönderin.

Bir güzel haberimiz daha var. Bu yıl iki mahalle mekaneyi kira ödemeden almayı başardık. Howoge, Südblöcke am Kotti’nin 87 numaralı avlusunda bulunan Komşuhütte ve Komşukeller’in kira ve işletme masraflarını üstleniyor. Bu iki mekane Bilgisaray ilkelerine göre işletilmeye devam edecek ve tüm komşular tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecektir. Bu, gitmek istediğimiz yere doğru ilk adımdır:

 • daha fazla kendi kendini yöneten mahalle alanları,
 • herkes için komşuluk alanları hakkı,
 • tercihen her 500 metrede bir
 • ve tercihen en iyi konumda ve kirasız

Devlete, özel gruplara, bireysel sahiplere veya kooperatiflere ait mülklerinizi bize verin.

Bu yıl Dönüşen Dayanışmalar projesinde Sağlık Kolektifi, RuT ve Klasse Klima gibi diğer girişimlerle birlikte yer aldık. Ne yazık ki Dayanışma Köşkü önce Oranienplatz’da, ardından da Kreuzberg’deki bürokratik işlemler nedeniyle Kotti’de başarısız oldu. FHXB bölge ofisi birkaç gün boyunca bize kiosk için stant izni veremedi. Şehrin diğer bölgelerinde sorunsuz bir şekilde mümkün olan şey Kreuzberg’de mümkün değildi. Bu çok saçma. Yine de Bilgisaray Spaces of Solidarity sergisinin bir parçası oldu. Kiosku ve serginin geri kalanını 21.1.24 tarihine kadar Alman Mimarlık Merkezi’nde görebilirsiniz.

BAĞIŞ YAPIN BAĞIŞ YAPIN BAĞIŞ YAPIN

Ve şimdi işin özüne gelelim: maalesef Mahalle henüz kirasız değil ve aylık kirayı bir araya getirmek için hala birbirimize bağımlıyız. Şu anda Mahalle’nin kirası için aylık 500.00 Euro eksiğimiz var. O45’teki Bilgisaray’ın kirası için de benzer bir durum söz konusu. İhtiyacımız olan şey daimi emirler: ister 5 avro ister 50 avro olsun, fark etmez. Kolektiflerinizden, ev projelerinizden, ailelerinizden, arkadaş çevrenizden rica edin ve bize otomatik ödeme talimatı verin. Bireysel bağışları da kabul etmekten mutluluk duyarız.

O45’teki Bilgisaray’ın kirasına da bağış yapmak istiyorsanız, lütfen Berliner Sparkasse’deki Iskra e.V. hesabına DE29 1005 0000 0190 6228 65 IBAN numarasıyla havale yapın

Hepinizin sağlıklı ve iyi durumda olduğunuzu umuyoruz. Geleceğe iyimserlik ve güvenle bakma cesaretine sahip olmaya devam etmenizi umuyoruz. Artık altı mahalle mekanesi Bilgisaray ilkesine göre işletileceğini umuyoruz

 • Bilgisaray O45’te
 • Mahalle Waldemarstraße’de
 • Lauseria Lause 10’da
 • L12 in the Lichtenrader 12
 • Komşuhütte ve Komşukeller Kotti’de

Hak ettiğiniz hafta sonuna iyi bir başlangıç yapmanızı ve hafta sonu çalışmak zorunda olan herkese bol bol güç vermenizi dileriz.

Kendinize ve etrafınızdaki herkese iyi bakın. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var.

Birlikte onurlu ve dayanışma içinde iyi yaşam için ayağa kalkıyoruz

Çok sevgi ve selam ile,

İlker & Andrea

Mahalle Newsletter 8.12.2023 *DE*

SAT OLIVENÖL
MIETFREIE KIEZRÄUME
SPENDEN SPENDEN SPENDEN

In English

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

es gibt eine sehr freudige Nachricht für all jene, die uns seit längerem nach Olivenöl der andalusischen Landarbeiterinnengewerkschaft SAT fragen. Es gibt wieder frisch geerntetes Olivenöl, was wir bestellen können. Wer es schafft, bis zum Dienstag 12.12. seine Bestellung uns zu schicken, darf auf das Olivenöl noch vor Weihnachten hoffen. Am 15.12 wollen die Genossinnen das Öl losschicken. Das Öl gibt es jetzt im 5 Liter Blechkanister statt in der großen Plastikflasche. Leider kostet der 5 Liter Kanister jetzt 60,00 Euro statt der bisherigen 40,00 Euro. Schickt eure Bestellungen bitte an merhaba@bilgisaray.org

Wir haben eine weitere freudige Nachricht. In diesem Jahr ist es uns gelungen, zwei Kiezräume mietfrei zu bekommen. Die Howoge übernimmt die Miete und die Betriebskosten für die Komşuhütte und den Komşukeller im Hof 87 der Südblöcke am Kotti. Die beiden Räume werden weiterhin nach Bilgisaray Prinzipien betrieben und stehen allen Nachbar*innen zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Das ist der erste Schritt dorthin, wo wir hinwollen:

 • mehr selbstverwaltete Kiezräume,
 • ein Recht auf Kiezräume für alle,
 • am besten alle 500 Meter
 • und am besten in bester Lage und ohne Miete.

Gebt her eure Immobilien, ob Landeseigene, Privatkonzerne, Einzelbesitzer*innen oder Genossenschaften.

Wir haben in diesem Jahr gemeinsam mit anderen Initiativen wie zB dem Gesundheitskollektiv, RuT oder Klasse Klima am Projekt Transforming Solidarities teilgenommen. Leider ist der Kiosk of Solidarity zuerst am Oranienplatz und dann am Kotti an den Mühlen der Kreuzberger Bürokratie gescheitert. Das Bezirksamt FHXB konnte sich einfach nicht durchringen, uns eine Standerlaubnis für den Kiosk für wenige Tage zu geben. Das, was in anderen Bezirken der Stadt ohne Probleme möglich war, ging in Kreuzberg nicht. Das ist schon sehr verrückt. Bilgisaray ist aber trotzdem Teil der Spaces of Solidarity Ausstellung geworden. Ihr könnt den aufgebauten Kiosk und die übrige Ausstellung noch bis zum 21.1.24 im Deutschen Architekturzentrum bestaunen.

SPENDEN SPENDEN SPENDEN

Und nun ans Eingemachte: leider ist das Mahalle noch nicht mietfrei und wir sind weiter aufeinander angewiesen, die monatliche Miete zusammenzubekommen. Im Moment fehlen uns monatlich 500,00 Euro für die Miete im Mahalle. Ähnlich sieht es aus mit der Miete für das Bilgisaray in der O45. Was wir brauchen sind Daueraufträge: ob 5 Euro oder 50 Euro, ganz egal. Fragt nach in euren Kollektiven, Hausprojekten, Familien, Freund*innenkreisen und wichtelt uns einen Dauerauftrag. Gerne nehmen wir auch Einzelspenden an.

Ihr bekommt für eure Spenden natürlich auch Spendenbescheinigungen.

Bitte überweist eure Spende für Mahalle Miete auf das Konto von To.gather e.V. bei der GLS Bank mit der IBAN DE24 4306 0967 1049 2651 00

Wer auch für die Miete des Bilgisaray in der O45 spenden will, überweist bitte auf das Konto von Iskra e.V. bei der Berliner Sparkasse mit der IBAN DE29 1005 0000 0190 6228 65

Wir hoffen, dass es euch allen gut geht und ihr in guter Gesundheit und Gesellschaft seid. Wir hoffen, dass ihr weiterhin den Mut aufbringt, optimistisch und voller Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Wir hoffen, dass die mittlerweile sechs Kiezräume nach Bilgisaray Prinzip

 • Bilgisaray in der O45
 • Mahalle in der Waldemarstraße
 • Lauseria in der Lause 10
 • L12 in der Lichtenrader 12
 • Komşuhütte und Komşukeller am Kotti

euch helfen, gute Treffen abzuhalten, solidarisch miteinander zu streiten, lecker zu kochen, euch zu begegnen und kennenzulernen. Diese Kiezräume sind Teil der großen infrastrukturellen Allmende unserer Stadt, für die wir alle zusammen Verantwortung tragen.

Wir wünschen euch einen guten Start in das verdiente Wochenende, und auch viel Kraft all jenen, die über das Wochenende arbeiten müssen.

Passt auf euch und alle um euch herum gut auf. Wir brauchen uns alle.

Zusammen stehen wir ein für das gute Leben in Würde und Solidarität

Mit viel sevgi und selam,

Ilker & Andrea

Mahalle Newsletter 8.12.2023

SAT OLIVE OIL
RENT-FREE KIEZRÄUME
DONATE DONATE DONATE DONATE

Auf Deutsch

Türkçede

Dear friends,

There is very good news for all those who have been asking us for olive oil from the Andalusian agricultural workers‘ union SAT. There is freshly harvested olive oil available to order again. Anyone who manages to send us their order by Tuesday 12.12. can hope to receive the olive oil before Christmas. The comrades want to send the oil on December 15th. The oil is now available in a 5-liter tin canister instead of the large plastic bottle. Unfortunately, the 5-liter canister now costs 60.00 euros instead of the previous 40.00 euros. Please send your orders to merhaba@bilgisaray.org.

We have another piece of good news. This year we have managed to get two neighborhood rooms rent-free. Howoge is taking over the rent and operating costs for the Komşuhütte and the Komşukeller in courtyard 87 of the Südblöcke am Kotti. The two rooms will continue to be run according to Bilgisaray principles and are available to all neighbors free of charge. This is the first step towards where we want to go:

 • more self-managed neighborhood spaces,
 • a right to neighborhood spaces for all,
 • preferably every 500 meters
 • and preferably in a prime location and without rent

Give us your properties, whether state-owned, private corporations, individual owners or cooperatives.

This year, we took part in the Transforming Solidarities project together with other initiatives such as the Health Collective, RuT or Klasse Klima. Unfortunately, the Kiosk of Solidarity first failed at Oranienplatz and then at Kotti due to the bureaucracy of Kreuzberg. The FHXB district office simply couldn’t bring itself to give us a stand permit for the kiosk for a few days. What was possible in other districts of the city without any problems was not possible in Kreuzberg. That’s very crazy. Nevertheless, Bilgisaray has become part of the Spaces of Solidarity exhibition. You can marvel at the kiosk and the rest of the exhibition until 21.1.24 at the German Architecture Center.

DONATE DONATE DONATE

And now to the nitty-gritty: unfortunately the Mahalle is not yet rent-free and we are still dependent on each other to get the monthly rent together. At the moment we are missing 500.00 euros a month for the rent in the Mahalle. The situation is similar with the rent for the Bilgisaray in the O45. What we need are standing orders: whether 5 euros or 50 euros, it doesn’t matter. Ask around in your collectives, house projects, families, circles of friends and give us a standing order. We are also happy to accept individual donations.

You will of course also receive donation receipts for your donations.

Please transfer your donation for Mahalle Miete to the account of To.gather e.V. at GLS Bank with the IBAN DE24 4306 0967 1049 2651 00

If you also want to donate to the rent of the Bilgisaray in the O45, please transfer to the account of Iskra e.V. at Berliner Sparkasse with the IBAN DE29 1005 0000 0190 6228 65

We hope you are all well and in good health and company. We hope that you continue to have the courage to look to the future with optimism and confidence. We hope that the now six Kiezräume will continue to follow the Bilgisaray principle

 • Bilgisaray in the O45
 • Mahalle in the Waldemarstraße
 • Lauseria in the Lause 10
 • L12 at Lichtenrader 12
 • Komşuhütte and Komşukeller at the Kotti

Help you to hold good meetings, argue with each other in solidarity, cook delicious food, meet and get to know each other. These neighborhood spaces are part of the great infrastructural commons of our city, for which we all share responsibility.

We wish you a good start to the well-deserved weekend, and also lots of strength to all those who have to work over the weekend.

Take care of yourselves and everyone around you. We all need each other.

Together we stand up for the good life in dignity and solidarity

With much sevgi and selam,

Ilker & Andrea